Helårsforsikring

Helårsforsikring 

Du er sikret på små og store reiser i hele verden gjennom hele året. Med et vanlig norsk reisemønster er dette den mest lønnsomme forsikringen.

Helårsforsikring Super reise - utvidet dekning 

Skal du på reiser med lengre varighet, og ha med deg mye bagasje, leie bil på reisen,  anbefaler vi at du utvider helårsforsikringen med Super reise.

  Helårsforsikring  Helårsforsikring
Super reise
Reiseperiode antall dager 45 (60*) 60 (75*)
Avbestillingsforsikring enkeltperson     40.000  80.000
Avbestillingsforsikring familie  100.000 160.000 
Reisegods/bagasje per person    30.000  60.000 
Reisegods/bagasje for familie    60.000 120.000 
Dekker egenandel ved skade på leiebil    -   8.000
Dekker barnebarn/oldebarn som er med på reisen  -   Ja
Vilkårsgaranti ved overgang fra annet selskap **)  -  Ja
Europeiske Helsetelefon - medisinske råd på reise  Ja   Ja 

 *) Som If-Pluss kunde får du utvidet reiseperiode.
**) Med Super reise får du en vilkårsgaranti som innebærer at dersom ditt skadetilfelle ikke erstattes etter våre vilkår, men du kan vise til at ditt forrige forsikringsselskap ville ha erstattet - erstatter vi også.

 

Sammendrag av dekningsomfang

Avbestilling

Dekker avbestillingskostnader på inntil 40.000 kroner per person (inntil 100.000 kroner for familie) når reisen må avlyses pga. akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som rammer deg selv, din eneste reiseledsager eller noen i din eller reiseledsagers nærmeste familie. Gjelder også når du ikke kan reise pga. innbrudd, brann, m.m. i din bolig, forretning eller kontor.

Super reise dekker avbestillingskostnader på inntil 80.000 kroner per person og inntil 160.000 kroner for familie.

Forsinkelse
Dekker kostnader ved overnatting (inntil 1.500 kroner per person - inntil 4.000 kroner for familie) og innhenting av planlagt reiserute (inntil  20.000 kroner per person - inntil 50.000 kroner for familie). Utgiftene dekkes når du kommer for sent til forhåndsforhåndsbetalt transport som følge av teknisk feil, værforhold eller trafikkuhell. Gjelder også når reisearrangørens transportmiddel ikke kan gå som planlagt, av samme årsaker. Utgifter til nødvendige innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær dekkes dersom bagasjen ankommer mer enn fire timer forsinket ved utreise med inntil kr 3.000 per person.

Super reise dekker overnatting med inntil 2.500 kroner per person og inntil 6.000 kroner for familie, og inntil kr 4.000 per ved forsinket bagasje. 

Reisegods
Tapt eller skadet reisegods/bagasje erstattes med inntil kr 30.000 per/person (inntil kr 60.000 for familie). Forsikringen gjelder personlig reisegods. Penger og mobiltelefon erstattes med inntil kr 3.000, pass og billetter med inntil kr 10.000, verdigjenstander med inntil kr 15.000 pr/person (20.000 for familie) og øvrige enkeltgjenstander med inntil kr 10.000 per skadetilfelle. Forsikringssummen kan forhøyes.

Super reise dekker tap eller skader reisegods/bagasje med inntil 60.000 kroner per person og inntil 120.000 kroner for familie. Verdigjenstander med inntil kr 20.000 pr/person og kr 35.000 for familie, øvrige enkeltgjenstander med inntil kr 20.000 per skadetilfelle. 

Reisesyke
Dekker utgifter (ubegrenset) i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på reisen. Forsikringen dekker også akutt tannsykdom, avbrutt reise, tapte feriedager, tilkalling av familiemedlem, nødvendig sykeledsagelse, samt merutgifter grunnet akutt sykdom/ulykkesskade hos din eneste reiseledsager.
Ulykke
Erstatning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall grunnet ulykkesskade hjemme i Norge eller på reisen. For voksne inntil 300.000 kroner ved død/invaliditet. For barn kr 50.000 ved død og inntil kr 500.000 ved invaliditet. Etter fylte 70 år bortfaller dekningen ved invaliditet/død, men behandlingsutgifter erstattes med inntil kr 5.000 per skadetilfelle.

Super reise dekker 100.000 ved barns død.
Ansvarsforsikring
Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor Norden, etter gjeldende rett i det enkelte land med inntil 6.000.000 kroner.

Super reise dekker inntil 12.000.000 kroner.

Rettshjelp

Dekker utgifter på inntil 20.000 kroner til juridisk bistand, dersom du blir part i en tvist som oppstår under reise utenfor Norden, og trenger juridisk bistand før reisen avsluttes.

Super reise dekker inntil 60.000 kroner.

Veterinær
Dekker veterinærutgifter ved akutt sykdom/ulykkesskade, inntil kr 1.000 per skadetilfelle. Forsikringen gjelder for merkede og vaksinerte kjæledyr som eies av forsikringstaker. Dyr som skal delta på utstillinger, konkurranser eller i avl omfattes ikke. Forsikringen gjelder kun utenfor Norden og innenfor EU/EØS.

Forsikringsvilkår

For fullstendig dekningsomfang, se forsikringsvilkårene

Se fullstendige vilkår 

Din klagerett

Du har rett til å klage. Klagen kan rettes til If Kundeombud, Postboks 240, 1326 Lysaker, kundeombudet@if.no - eller til Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo, tlf 23 13 19 60 - www.finkn.no

Angrerett

I følge Angrerettloven av 21. desember 2000 nr 105, har du innen en viss tid rett til å angre kjøp av forsikring
• Angrefrist ved kjøp av skadeforsikring er 14 dager
Hvordan du forholder deg til betalingen hvis du angrer ?
• Angrer du etter at du har betalt, må du benytte angrerettskjemaet som følger med forsikringen for å annullere forsikringen.

Europeiske er Norges eneste spesialselskap innen reiseforsikring. Vi sikrer deg trygg medisinsk behandling og hjelp - uansett hvor du befinner deg i verden.

Gi din tilbakmelding her.

Vi ønsker å høre hva du synes om vår nettside, produkter eller service, enten det er ris, ros eller forslag til forbedringer.

Ikke obligatoriske felt:

Takk for hjelpen!

Din tilbakemelding hjelper oss til å forstå hvordan vi kan bli bedre.