Tjenestereiseforsikring inkludert ferie og fritid

Med Tjenestereiseforsikring ferie/fritid er de ansatte sikret på alle reiser.

  • Gjelder på ferie- og tjenestereiser på inntil 60 dager i hele verden
  • Ingen egenandel ved skade/tap/sykdom
  • Ulykkesforsikringen er gyldig både på reise og når du er hjemme
  • Kan tegnes for enkeltperson, ektepar/samboere/familie
  • Omfatter også barnebarn og oldebarn som den sikrede har med seg på reise
  • Forsikringen kan utvides til å gjelde på reiser med varighet utover 60 dager

Dekningsomfang

Klikk på det du vil lese mer om.

Avbestilling

Dekker avbestillingskostnader på inntil kr 125.000 pr person/inntil kr 250.000 for familie når reisen må avlyses grunnet bl.a. akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som rammer deg selv, din eneste reiseledsager eller noen i din eller reiseledsagers nærmeste familie.

Gjelder også når du ikke kan reise grunnet innbrudd, brann, m.m. i din bolig, forretning eller kontor og som krever at du er til stede.

Forsinkelse

Omfatter reise- og overnattingsutgifter med inntil kr 3.000 pr person - inntil kr 6.000 for familie, når reisearrangørens transportmiddel ikke kan gå som planlagt, som følge av værforhold, tekniske feil eller trafikkuhell med et offentlig transportmiddel.

Dersom en forsinkelse på minst 2 timer medfører at du kommer for sent til forhåndsbetalt transport, og årsaken til dette er værforhold, tekniske feil eller trafikkuhell med et offentlig transportmiddel, dekker vi innhenting av planlagt reiserute med inntil kr 30.000 pr person og inntil kr 75.000 for familie.

Utgifter til nødvendige innkjøp av klær og toalettsaker dekkes dersom bagasjen ankommer mer enn fire timer forsinket ved utreise. Inntil kr 5.000 per person ved privatreise og inntil kr 10.000 pr. person ved tjenestereise.

Personlig reisegods

Tapt eller skadet reisegods som følge av bl.a tyveri og skadeverk erstattes med inntil kr 100.000 per person/inntil kr 200.000 for familie. Penger erstattes med inntil kr 3.000 pr. person/kr. 6.000 for familie, pass og billetter med inntil kr 10.000, verdigjenstander med inntil kr 20.000 pr person/kr. 35.000 for familie og øvrige enkeltgjenstander med inntil kr 20.000 per skadetilfelle.

Arbeidsgivers effekter

I tillegg til personlig reisegods dekker forsikringen også tap av/skade på eiendeler tilhørende arbeidsgiver med inntil kr. 15.000.

Reisesyke

Dekker alle utgifter til nødvendig medisinsk behandling i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på reisen, samt merutgifter til ekstraordinær hjemtransport. Forsikringen dekker også akutt tannsykdom, avbrutt reise, tapte feriedager, tilkalling av familiemedlem, nødvendig sykeledsagelse, samt merutgifter grunnet akutt sykdom/ulykkesskade hos din eneste reiseledsager.

Ulykke

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall grunnet ulykkesskade hjemme i Norge eller på reisen. For voksne er forsikringssummen normalt kr 300.000 ved død/invaliditet, og for barn under 21 år kr 100.000 ved død og inntil kr 500.000 ved invaliditet.

Ansvarsforsikring

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor egen kommune, etter gjeldende rett i det enkelte land med inntil kr 15.000.000.

Rettshjelp

Dekker utgifter til juridisk bistand, dersom du som privatperson blir part i en tvist som oppstår under reise utenfor egen kommune og trenger juridisk bistand før reisen avsluttes med inntil kr 60.000.

Veterinær

Dekker veterinærutgifter ved akutt sykdom/ulykkesskade, inntil kr 1.000 per skadetilfelle. Forsikringen gjelder for merkede og vaksinerte kjæledyr som eies av forsikringstaker. Dyr som skal delta på utstillinger, konkurranser eller i avl omfattes ikke. Forsikringen gjelder kun utenfor Norden og innenfor EU/EØS.

Last ned fullstendige vilkår


Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding