Utestasjonerte

Denne forsikringen omfatter bedriftens ansatte som er stasjonert i utlandet, gjelder hele døgnet på stasjoneringsstedet og på alle reiser man foretar. Den kan også omfatte medfølgende ektefelle/samboer og barn under 21 år. 

Sammendrag av hva forsikringen omfatter:

Se detaljert oversikt over hva forsikringen omfatter/ikke omfatter i forsikringsvilkårene.

Denne forsikringen består av en grunndekning og en sykeforsikring.

Grunndekning omfatter

 •  Avbestilling

  Dekker avbestillingskostnader på inntil kr 125.000 pr person/inntil kr 250.000 for familie når reisen må avlyses grunnet bl.a. akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som rammer deg selv, din eneste reiseledsager eller noen i din eller reiseledsagers nærmeste familie, eller når du ikke kan reise grunnet innbrudd, brann, m.m. i din bolig, forretning eller kontor og som krever at du er til stede.

 •  Forsinkelse

  Omfatter reise- og overnattingsutgifter med inntil kr 3.000 pr person - inntil kr 6.000 for familie, når reisearrangørens transportmiddel ikke kan gå som planlagt, som følge av værforhold eller tekniske feil eller trafikkuhell med transportmiddelet.

  Dersom en forsinkelse på minst 2 timer medfører at du kommer for sent til forhåndsbetalt transport, og årsaken til dette er værforhold, tekniske feil eller trafikkuhell med transportmiddelet, dekker vi innhenting av planlagt reiserute med inntil kr 30.000 pr person og inntil kr 75.000 for familie

  Utgifter til nødvendige innkjøp av klær og toalettsaker dekkes dersom bagasjen ankommer mer enn fire timer forsinket ved utreise inntil kr 5.000 per person ved privatreise og inntil kr 10.000 ved tjenestereise.

 •  Personlig reisegods

  Tapt eller skadet reisegods som følge av bl.a tyveri og skadeverk erstattes med inntil kr 100.000 per person/inntil kr 200.000 for familie. Penger erstattes med inntil kr 3.000 pr. person/kr. 6.000 for familie, pass og billetter med inntil kr 10.000, verdigjenstander med inntil kr 20.000 pr person/kr. 35.000 for familie og øvrige enkeltgjenstander med inntil kr 20.000 per skadetilfelle.

 •  Arbeidsgivers effekter

  I tillegg til personlig reisegods dekker forsikringen også tap av/skade på eiendeler tilhørende arbeidsgiver med inntil kr. 15.000.

 •  Reisesyke

  Dekker alle utgifter til nødvendig medisinsk behandling i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på tjenestereisen, samt merutgifter til ekstraordinær hjemtransport. Forsikringen dekker også akutt tannsykdom, avbrutt reise, tilkalling av familiemedlem, nødvendig sykeledsagelse, samt merutgifter grunnet akutt sykdom/ulykkesskade hos din eneste reiseledsager.

 •  Ansvarsforsikring

  Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor egen kommune, etter gjeldende rett i det enkelte land med inntil kr 15.000.000.

 • Rettshjelp

  Dekker utgifter til juridisk bistand, dersom du som privatperson blir part i en tvist som oppstår under utestasjoneringsoppholdet og når du trenger juridisk bistand, med inntil kr 60.000.

 • Hjemkallelse 

  Vi dekker nødvendige og ekstraordinære reiseutgifter når den forsikrede må reise tilbake til sitt hjemland på grunn av at en i nærmeste familie rammes av plutselig og alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade, og ved bisettelse/begravelse. Forsikringssum er inntil kr. 60.000, og inkluderer også returreise til stasjoneringsstedet.

 •  Tilkallelse

  Vi dekker utgifter til reise og opphold for inntil to nære familiemedlemmer, når den forsikrede rammes av akutt og alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller dødsfall.

 •  Innbo og løsøre

  Forsikringen omfatter innbo og løsøre i forsikredes faste bolig på stasjoneringsstedet, med inntil kr. 200.000. Egenandel kr 4.000.

 • Ulykke

  Ulykkesforsikring kan inkluderes etter nærmere avtale.

Sykeforsikringen omfatter

 •  Sykehusopphold og dagkirurgi

  Dekker utgifter til nødvendig medisinsk behandling som følge av akutt sykdom, uventet forverring av eksisterende sykdom, ulykkesskade eller dødsfall.

 •  Tilkallelse

  Vi dekker utgifter til reise og opphold for inntil 2 nære familiemedlemmer, når den forsikrede rammes av akutt og alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller dødsfall.

 •  Poliklinisk behandling forordnet av lege

  Med inntil kr. 70.000 pr. person pr. år dekkes utgifter til konsultasjon hos allmenlege/spesialist, fysioterapeut, kiropraktor, naprapat, psykiater eller psykolog. Også utgifter til nødvendige blodprøver, reseptbelagte medisiner, nødvendige vaksiner, samt prøver/tester og røntgen er omfattet.

 •  Ambulansetransport

  Forsikringen dekker utgifter til nødvendig ambulansetransport.

 •  Tannlege

  Forsikringen dekker inntil kr. 10.000 pr. person pr. år for utgifter til akutt tannbehandling.

 •  Svangerskap og fødsel

  Forsikringen dekker utgifter til planlagt og normal fødsel, inkl. svangerskapskontroller med inntil kr. 100.000 pr. fødsel.

 •  Medisinsk evakuering

  Forsikringen dekker syketransport til nærmeste godkjente behandlingssted, dersom tilfredsstillende behandling ikke kan gis der den forsikrede befinner seg.

 •  Hjemtransport

  Forsikringen dekker nødvendige utgifter til ekstraordinær hjemtransport til forsikredes stasjoneringssted eller hjemland etter avsluttet sykehusbehandling. Ved dødsfall erstattes utgifter til transport av kiste/urne til avdødes hjemsted.

Last ned fullstendige villkår


Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding