Forsikring for utestasjonerte ansatte

Denne forsikringen sikrer bedriftens ansatte som er stasjonert i utlandet.

 

  • Gjelder hele døgnet på stasjoneringsstedet og på alle reiser man foretar.
  • Kan også omfatte medfølgende ektefelle/samboer og barn under 21 år.
  • Ingen egenandel ved skade, tap eller sykdom
  • Vi vet hvilke leger og sykehus som gir deg best hjelp der du er
  • Døgnåpen alarmsentral gir deg hjelp i hele verden 24/7

Innhold i sykeforsikringen

Sykeforsikringen omfatter

Forsikringens innhold

Avbestilling

Dekker avbestillingskostnader på inntil kr 125 000 pr person/inntil kr 250 000 for familie når reisen må avlyses grunnet bl.a. akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som rammer deg selv, din eneste reiseledsager eller noen i din eller reiseledsagers nærmeste familie, eller når du ikke kan reise grunnet innbrudd, brann, m.m. i din bolig, forretning eller kontor og som krever at du er til stede.

Forsinkelse

Personlig reisegods

Tapt eller skadet reisegods som følge av bl.a tyveri og skadeverk erstattes med inntil kr 100 000 per person/inntil kr 200 000 for familie. Penger erstattes med inntil kr 3 000 pr. person/kr 6 000 for familie, pass og billetter med inntil kr 10 000, verdigjenstander med inntil kr 20 000 pr person/kr 35 000 for familie og øvrige enkeltgjenstander med inntil kr 20.000 per skadetilfelle.

Arbeidsgivers effekter

I tillegg til personlig reisegods dekker forsikringen også tap av/skade på eiendeler tilhørende arbeidsgiver med inntil kr 15 000.

Reisesyke

Dekker alle utgifter til nødvendig medisinsk behandling i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på tjenestereisen, samt merutgifter til ekstraordinær hjemtransport. Forsikringen dekker også akutt tannsykdom, avbrutt reise, tilkalling av familiemedlem, nødvendig sykeledsagelse, samt merutgifter grunnet akutt sykdom/ulykkesskade hos din eneste reiseledsager.

Reiseulykke

Ulykkesforsikring kan inkluderes etter nærmere avtale.

Ansvarsforsikring

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor egen kommune, etter gjeldende rett i det enkelte land med inntil kr 15 000 000.

Rettshjelp

Dekker utgifter til juridisk bistand, dersom du som privatperson blir part i en tvist som oppstår under utestasjoneringsoppholdet og når du trenger juridisk bistand, med inntil kr 60 000.

Hjemkallelse

Vi dekker nødvendige og ekstraordinære reiseutgifter når den forsikrede må reise tilbake til hjemlandet når noen i nær familie rammes av plutselig og alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade, og ved bisettelse/begravelse. Forsikringssum er inntil kr 60 000, og inkluderer også returreise til stasjoneringsstedet.

Forsikringsvilkår for utestasjonerte

Tilbakemelding