Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Behandling av personopplysninger vil i følge personopplysningsloven si enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. 

Informasjonen om behandling av personopplysninger vil oppdateres når ny personopplysningslov, som innfører EUs personvernforordning (GDPR), trer i kraft i Norge.

Behandlingsansvarlig

Europeiske Reiseforsikring - som er en del av If Skadeforsikring NUF (org.nr. 981 290 666) er behandlingsansvarlig, og skal behandle personopplysninger innen rammen av gjeldende lov og forskrift, samt Datatilsynets konsesjon til å behandle slike opplysninger. Europeiske Reiseforsikring har konsesjon til å behandle personopplysninger for kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av forsikringsavtaler i tråd med reglene i forsikringsvirksomhetsloven og forsikringsavtaleloven.

Innhenting av personopplysninger

If innhenter personopplysninger fra kunden selv, representanter for kunden, kredittinformasjonsregistre og offentlige registre.

Europeiskes behandling av personopplysninger

De personopplysninger som innhentes er nødvendige for at selskapet skal kunne administrere forsikringer, oppfylle selskapets avtaleforpliktelser og forøvrig kundenes ønsker.
Opplysningene vil kunne bli benyttet for å vurdere og fatte beslutninger om forsikringers innhold og vilkårsutforming, samt i markedsanalyser og markedsføring.

Personopplysningene kan for de nevnte formål også utleveres til selskap/organisasjoner Europeiske Reiseforsikring samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området. Dersom Europeiske Reiseforsikring har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil opplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Opplysningene vil også kunne bli benyttet til å gi kunden informasjon om selskapets/samarbeidsorganisasjonens tjenester forøvrig.

Opplysningene utleveres også til fellesregistrene for forsikringsbransjen ROFF og FOSS. Formålet med ROFF er å bedre og sikre en ensartet risikobedømmelse ved premiefastsettelse, samt til kontroll med sikte på å unngå spekulasjon. FOSS har til formål å forhindre forsikringssvindel.

Reservasjon

I henhold til personopplysningslovens § 26 kan du reservere deg mot å motta markedsføring fra If og våre samarbeidspartnere.

Innsyn og retting

I henhold til personopplysningslovens § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Europeiske. Henvendelsen må inneholde polisenummer eller personnummer, samt være underskrevet av den registrerte.

Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

Opptak og lagring av kundekommunikasjon

Som et ledd i kvalitetssikring og effektiv kundebehandling tas det opptak av telefonsamtaler til våre kunde- og skadesentre, med hjemmel i personopplysningsloven § 8f. Når det tas opptak, blir det avspilt en automatisk talebeskjed som informerer om dette før samtalen starter, og hvor det gis adgang til å reservere seg for opptak gjennom tastevalg.

Lydopptakene og annen dokumentasjon av kommunikasjonen med kunder, f. eks. chat, oppbevares i tre år dersom ikke lovgivningen gir lengre oppbevaringsplikt. Tilgang til avspilling av telefonsamtaler og gjennomsyn av chat er strengt begrenset til de som har et tjenstlig behov og all tilgang til samtalene/chat blir loggført med en kort begrunnelse hver gang avspilling foretas.

Oppbevaring og sletting

I henhold til personopplysningslovens § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for slettes.

Europeiske Reiseforsikring lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Datatilsynet
Personopplysningsforskriften
Personopplysningsloven


Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding