Mange utenlandsstudenter reiser hjem til jul

Utenlandsstudenter reiser hjem til jul

Hvilket forsikringsbehov har utenlandsstudenter?

Svært mange av de ca 22.000 norske utenlandsstudentene reiser hjem på juleferie. Det kan være grunn til å stoppe opp og ta en titt på egen forsikring før man reiser ut igjen.

- Det er et tankekors at mange utenlandsstudenter ikke har tilstrekkelig forsikringsdekning, sier salgssjef John Erling Bjørby, i Europeiske Reiseforsikring.

Hvilken forsikringsdekning bør du ha?

Sykeforsikring
- Det grunnleggende er at man har en komplett sykeforsikring i bunn, som dekker alle medisinske utgifter inkl. egenandeler. Dessverre tror mange at man har dekket alle behandlingsutgifter i Europa med Europeisk Helsetrygdkort. Men i enkelte Europeiske land kan egenandelen komme opp i 20%.

Helsetrygdekortet dekker normalt sett kun  behandling i det  offentlige helsevesenet i det landet man oppholder seg. Dette gjelder derimot ikke landene Estland, Hellas, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn. I disse landene kan man som student om nødvendig også få dekket private helsetjenester.

Studerer man utenfor Europa, har man rett til utvidet medlemskap i folketrygden etter visse regler. Har man utvidet medlemskap, dekkes nødvendige utgifter ved innleggelse i sykehus. For behandling utenfor sykehus (for legehjelp, psykologhjelp, prøver og undersøkelser i medisinske laboratorier og radiologiske undersøkelser og behandling), er det en egenandel på 25 prosent inntil egenandelstaket nås. Man må selv dekke utgiftene til de fleste medisiner.

Utgifter - som ikke dekkes
Alternativ behandling dekkes ikke, det samme gjelder forebyggende tiltak som rutineundersøkelser, spedbarnskontroller, vaksinasjoner og  konserverende tannbehandling etc..

Utgifter til hjemsendelse dekkes ikke av Helsetrygdekortet eller under det utvidede medlemskapet i folketrygden.

Dokumentasjon - refusjon fra folketrygden
Helsetrygdkortet og det utvidede medlemskapet i folketrygden er refusjonsordninger - man må selv betale og sørge for dokumentasjon slik at man kan få refusjon etter søknad til NAV . 

- Har man for eksempel ingen Studentforsikring med en komplett sykeforsikring, må man dekke egenandelene.

Her er det egne regler for Quebec i Canada og USA, opplysninger får du av NAV.

Studieavbrudd

- Flere studiesteder i utlandet har høye semesteravgifter. Har man f.eks. Europeiske Studentforsikring vil man få dekket semesteravgiftene med inntil kr 60.000, dersom man ikke kan fullføre studiet som følge av sykdom eller ulykkesskade.

Avbestilling, forsinkelser og innhenting
Avbestilling dekker innbetalt beløp som ikke refunderes når reisen må avlyses som følge av sykdom, ulykkesskade eller dødsfall.

Forsinkelse eller innhenting av planlagt reiserute - dekkes også når man kommer for sent til forhåndsbetalt transport, som følge av teknisk feil, værforhold eller trafikkuhell.

Reisegods og innbo og løsøreforsikring
- I tillegg til en god reisegodsforsikring, som også dekker penger, pass og billetter og verdigjenstander, er det viktig at man har en forsikring som dekker ditt innbo og løsøre på selve studiestedet, sier Bjørby.

Ulykke
- Det er viktig at man har en solid ulykkesforsikring som gjelder både når man oppholder seg på studiestedet, på feriereiser og på reiser til og fra studiestedet. Ulykkesforsikring bør omfatte en tilstrekkelig erstatning ved medisinsk invaliditet og dekke behandlingsutgifter - uten egenandeler.

Ansvar - og rettshjelpsforsikring
- Mange er nok ikke så bevisste på konsekvensene av å havne i et privatrettslig erstatningsansvar. Rettshjelpsforsikring er også nødvendig for å dekke nødvendig advokatutgifter.  Vi anbefaler studentene å kjøpe en Studentforsikring som dekker deg på studiestedet og på ferier utenfor Norden, avlutter Bjørby.


Tilbakemelding