Enkeltreiseforsikring

Dersom du kun foretar én lang eller to korte reiser i løpet av et år, kan det lønne seg å tegne en enkeltreiseforsikring. Da betaler du kun for de dagene du er på reise.

  • Ingen egenandel ved skade/tap/sykdom
  • Kjøpes for enkeltperson, ektepar/samboere eller familie
  • Velg Norden, Europa eller Verden som dekningsområde

Merk at den ikke kan kjøpes som forlengelse til Helårs reiseforsikring.

Dette dekker forsikringen

Velg tema for å lese detaljer om dekningene

Forsinkelse

Dekker overnattingsutgifter når reisearrangørens transportmiddel ikke kan gå som planlagt, som følge av tekniske feil, ekstremvær eller trafikkuhell med offentlig transport.
- Enkeltperson: inntil 1 500 kroner
- Familie: inntil 4 000 kroner

Dekker innhenting av planlagt reiserute når du kommer for sent til forhåndsbetalt transport som følge av teknisk feil, ekstremvær eller trafikkuhell med offentlig transport, Dekker også overnatting hvis videre transport ikke er mulig samme dag.
- Enkeltperson: inntil 20 000 kroner
- Familie: inntil 50 000 kroner

Overnattingsutgifter:
- Enkeltperson: inntil 1 500 kroner
- Familie: inntil 4 000 kroner

Forsikringen dekker ikke utgifter ved flyforsinkelse, kansellering eller overbooking, som flyselskapet selv er ansvarlig for.

Dekker nødvendige utgifter til innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær dersom bagasjen er mer enn fire timer forsinket ved utreise.
- Inntil 3 000 kroner per person

Reisegods

Tapt eller skadet reisegods/bagasje erstattes med inntil kr 30 000 per person/inntil kr 60 000 for familie. Forsikringen gjelder personlig reisegods. Penger erstattes med inntil kr 3 000, pass og billetter med inntil kr 10 000, verdigjenstander med inntil kr 15 000 pr person/kr 20 000 for familie og øvrige enkeltgjenstander med inntil kr 10 000 per skadetilfelle. Forsikringssummen kan forhøyes.

Sykdom på reise

Dekker utgifter i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på reisen. Forsikringen dekker også avbrutt reise, tapte feriedager, tilkalling av familiemedlem, nødvendig sykeledsagelse, samt merutgifter grunnet akutt sykdom/ulykkesskade hos din eneste reiseledsager.

Dekker ikke eksisterende sykdom/lidelse som er kjent før avreise, eller når reisens hensikt er konsultasjon, undersøkelse, behandling og/eller operasjon.

Ulykke på reise

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall på grunn av ulykkesskade på reisen. For voksne inntil kr 300 000 ved død/invaliditet. For barn kr 100 000 ved død og inntil kr 500 000 ved invaliditet. Etter fylte 70 år er erstatningen ved død 100 000 kroner.

Ansvarsforsikring

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor Norden, etter gjeldende rett i det enkelte land. Inntil 10 millioner kroner.

Rettshjelp

Dekker utgifter til juridisk bistand, dersom du blir part i en tvist som oppstår under reise utenfor Norden, og trenger juridisk bistand før reisen avsluttes. Inntil kr 20.000.

Veterinær

Dekker veterinærutgifter ved akutt sykdom/ulykkesskade, inntil kr 1.000 per skadetilfelle. Forsikringen gjelder for merkede og vaksinerte kjæledyr som eies av forsikringsinnehaver. Dyr som skal delta på utstillinger, konkurranser eller i avl omfattes ikke. Forsikringen gjelder kun utenfor Norden og innenfor EU/EØS.

Har du helseplager, eller har du nylig vært syk?

Du kan enkelt sjekke om reiseforsikringen dekker sykdom og helseplager du har fra før.

Her kan du ta testen

Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding