Enkeltreiseforsikring ungdom

Hos Europeiske kan ungdom kjøpe reiseforsikring til redusert pris. Du velger selv hvor lenge forsikringen skal vare, og hvilket område den skal gjelde for.

  • For ungdom under 26 år 
  • Ingen egenandel ved skade/tap/sykdom
  • Prisen tilpasses antall dager du er på reise
  • Velg Norden, Europa eller hele verden som dekningsområde

Dette dekker enkeltreiseforsikringen for ungdom

Velg tema for å lese detaljer om dekningene

Forsinkelse

Omfatter overnattingsutgifter inntil kr 1 500 når reisearrangørens transportmiddel ikke kan gå som planlagt, som følge av teknisk feil, værforhold eller trafikkuhell med offentlig transport. Ved innhenting av planlagt reiserute når du kommer for sent til forhåndsforhåndsbetalt transport som følge av teknisk feil, værforhold eller trafikkuhell, erstattes inntil kr 20 000 for reiseutgifter og inntil kr 1 500 for overnatting.

Nødvendige utgifter til innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær dekkes dersom bagasjen ankommer mer enn fire timer forsinket ved utreise inntil kr 3 000.

Reisegods

Tapt eller skadet reisegods/bagasje erstattes med inntil kr 30.000. Forsikringen gjelder personlig reisegods. Penger og mobiltelefon erstattes med inntil kr 3.000, pass og billetter med inntil kr 10.000, verdigjenstander med inntil kr 15.000 og øvrige enkeltgjenstander med inntil kr 10.000 per skadetilfelle.

Reisesyke

Dekker utgifter (ubegrenset) i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på reisen. Forsikringen dekker også akutt tannsykdom, avbrutt reise, tapte feriedager, tilkalling av familiemedlem, nødvendig sykeledsagelse, samt merutgifter grunnet akutt sykdom/ulykkesskade hos din eneste reiseledsager.

Ulykke

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall grunnet ulykkesskade på reisen, dekkes med inntil kr 300.000 ved invaliditet eller ved død.

Ansvarsforsikring

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor Norden, etter gjeldende rett i det enkelte land. Inntil kr 10.000.000.

Rettshjelp

Dekker utgifter til juridisk bistand, dersom du blir part i en tvist som oppstår under reise utenfor Norden, og trenger juridisk bistand før reisen avsluttes. Inntil kr 20.000.

Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding