Helårs reiseforsikring

Du er sikret på alle typer reiser i hele verden, helt fra du går ut døra. Velg mellom Standard og Super.

Skal du på reise med lengre varighet, ha med deg mye bagasje eller leie bil på reisen, anbefaler vi Super.

Beregn pris og kjøp

 

Standard

Super

Reiseperiode antall dager 45 60
Avbestillings­forsikring enkeltperson 50.000 125.000
Avbestillings­forsikring familie 100.000 250.000
Reisegods/​bagasje per person 30.000 100.000
Reisegods/​bagasje for familie 60.000 200.000
Dekker egenandel ved skade på leiebil - 10.000
Dekker barnebarn/​oldebarn som er med på reisen - Ja
Vilkårsgaranti ved overgang fra annet selskap *) - Ja
Europeiske Helsetelefon - medisinske råd på reise Ja Ja

*) Med Super reise får du en vilkårsgaranti som innebærer at dersom ditt skadetilfelle ikke erstattes etter våre vilkår, men du kan vise til at ditt forrige forsikringsselskap ville ha erstattet - erstatter vi også.

Dette dekker reiseforsikringen

Velg tema for å lese detaljer om dekningene. Last ned fullstendige vilkår

 • Avbestilling

  Dekker avbestillingskostnader når reisen må avlyses pga. akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som rammer deg selv, din eneste reiseledsager eller noen i din eller reiseledsagers nærmeste familie. Gjelder også når du ikke kan reise pga. innbrudd, brann, m.m. i din bolig, forretning eller kontor.

  Se de ulike summene som dekkes, i tabellen over.

 • Forsinkelse på reisen

  Standard dekker kostnader ved overnatting med inntil 1 500 kroner per person, inntil 4 000 kroner for familie. Innhenting av planlagt reiserute erstattes med inntil 20 000 kroner per person og inntil 50 000 kroner for familie. Super dekker kostnader ved overnatting med inntil 3 000 kroner per person, inntil 6 000 kroner for familie. Innhenting av planlagt reiserute erstattes med inntil 30 000 kroner per person og inntil 75 000 kroner per familie.

  Utgiftene dekkes når du kommer for sent til forhåndsbetalt transport som følge av teknisk feil, værforhold eller trafikkuhell.

 • Forsinket bagasje

  Dersom bagasjen ankommer mer enn fire timer forsinket ved utreise, dekkes utgifter til nødvendige innkjøp av toalettsaker og klær. Slike utgifter refunderes også dersom innsjekket bagasje blir forbyttet og ikke kommer til rette innen 4 timer. Husk å ta vare på kvittering.

  Standard reiseforsikring dekker inntil 4 000 kroner per person, 20 000 kroner for familie. Super reiseforsikring dekker inntil 5 000 kroner per person og inntil 25 000 kroner for familie.

 • Reisegods

  Tapt eller skadet reisegods/bagasje erstattes med inntil 30 000 kroner per person, inntil 60 000 kroner for familie, når dette går tapt eller skades som innsjekket bagasje, eller som følge av tyveri, ran, skadeverk, naturskade, trafikkuhell, brann- eller vannskade. Forsikringen gjelder personlig reisegods. Penger erstattes med inntil 3 000 per person, 6 000 kroner for familie, mobiltelefon erstattes med inntil 3 000 kroner, pass og billetter med inntil 10 000 kroner per person, 50 000 for familie, verdigjenstander med inntil 15 000 kroner per person, 20 000 for familie og øvrige enkeltgjenstander med inntil 10 000 per skadetilfelle.

  Super reiseforsikring dekker tap eller skader på reisegods/bagasje av årsaker nevnt over, med inntil 100 000 kroner per person, inntil 200 000 kroner for familie. Verdigjenstander med inntil 20 000 per person, 35 000 for familie, pass og billetter med inntil 15 000 per person, 35 000 per familie, for øvrige enkeltgjenstander med inntil 20 000 kroner per skadetilfelle.

 • Sykdom på reise

  Dekker utgifter (ubegrenset) i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på reisen. Forsikringen dekker også akutt tannsykdom, avbrutt reise, tapte feriedager, tilkalling av familiemedlem, nødvendig sykeledsagelse, samt merutgifter grunnet akutt sykdom/ulykkesskade hos din eneste reiseledsager.

 • Ulykke på reise

  Erstatning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall grunnet ulykkesskade på reise. For voksne inntil 300 000 kroner ved død/invaliditet. For barn 50 000 kroner ved død og inntil 500 000 kroner ved invaliditet. Etter fylte 70 år er erstatningen ved død 100 000 kroner.

  Super reiseforsikring dekker 100 000 kroner ved barns død.

 • Ansvarsforsikring

  Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor Norden, etter gjeldende rett i det enkelte land med inntil 10 millioner kroner.

  Super reiseforsikring dekker inntil 15 millioner kroner.

 • Rettshjelp

  Dekker utgifter på inntil 20.000 kroner til juridisk bistand, dersom du blir part i en tvist som oppstår under reise utenfor Norden, og trenger juridisk bistand før reisen avsluttes.

  Super reiseforsikring dekker inntil 60.000 kroner.

 • Veterinær

  Dekker veterinærutgifter ved akutt sykdom/ulykkesskade, inntil kr 1.000 per skadetilfelle. Forsikringen gjelder for merkede og vaksinerte kjæledyr som eies av forsikringstaker. Dyr som skal delta på utstillinger, konkurranser eller i avl omfattes ikke. Forsikringen gjelder kun utenfor Norden og innenfor EU/EØS.

Last ned fullstendige vilkår

Beregn pris og kjøp


Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding