Studentforsikring

Europeiske tilbyr helår- eller halvårsforsikring for deg som studerer i Norden, Europa eller resten av verden. Studentforsikringen dekker alle grunnleggende forsikringsbehov for studenter - både for hverdag og fritid.

 • Full syke- og ulykkesforsikring
 • Reiseforsikring som gjelder på reiser i hele verden i inntil 45 dager
 • Innboforsikring
 • Dekning av utgifter ved studieavbrudd
 • Ingen egenandeler på forsikringen - med unntak av Innbo- og Ansvarsforsikringen
 • Dekningsområde Norden, Europa eller verden

Beregn pris og kjøp

Dette dekker studentforsikringen

Velg tema for å lese detaljer om dekningene

 • Avbestilling

  Dekker avbestillingskostnader på inntil kr. 30.000, når reisen må avlyses grunnet akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall. Eller når du ikke kan reise grunnet innbrudd, brann, m.m. i din bolig, forretning eller kontor.

 • Forsinkelse

  Omfatter overnattingsutgifter inntil kr 1.500 når reisearrangørens transportmiddel ikke kan gå som følge av tekniske feil, værforhold eller trafikkuhell med transport.

  Ved innhenting av planlagt reiserute når du kommer for sent til forhåndsbetalt transport som følge av teknisk feil, værforhold eller trafikkuhell med offentlig transport, erstattes inntil kr 5.000 for reiseutgifter og inntil kr 1.500 for overnatting.

  Nødvendige utgifter til innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær dekkes dersom bagasjen ankommer mer enn fire timer forsinket ved utreise inntil kr 2.500.

 • Reisegods

  Tapt eller skadet reisegods/bagasje erstattes med inntil kr 25.000. Forsikringen gjelder personlig reisegods. Penger erstattes med inntil kr 3.000, pass og billetter med inntil kr 10.000, verdigjenstander med inntil kr 15.000 og øvrige enkeltgjenstander med inntil kr 10.000 per skadetilfelle.

 • Sykdom

  Dekker utgifter (ubegrenset) i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på reise og på studiestedet. Forsikringen dekker også akutt tannsykdom, avbrutt reise, tapte feriedager, tilkalling av familiemedlem, nødvendig sykeledsagelse, samt merutgifter grunnet akutt sykdom/ulykkesskade hos din eneste reiseledsager.

 • Ulykke

  Erstatning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall grunnet ulykkesskade på studiestedet eller på reise. Inntil kr 500.000 ved invaliditet / inntil kr 50.000 ved død. I tillegg erstattes nødvendige behandlingsutgifter som følge av ulykkesskade. Erstatningen er begrenset til 5% av forsikringssummen ved medisinsk invaliditet.

 • Ansvarsforsikring

  Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser, etter gjeldende rett i det enkelte land. Inntil kr 6.000.000. Egenandel kr 3.000.

 • Rettshjelp

  Dekker utgifter til juridisk bistand, dersom du blir part i en tvist som oppstår under reise, og trenger juridisk bistand før reisen avsluttes. Inntil kr 20.000.

 • Innbo/løsøre

  Erstatning av innbo/løsøre, ved skade eller innbrudd på din faste bolig på studiestedet. Inntil kr 100.000. Egenandel kr 3.000.

 • Studieavbrudd

  Erstatning av betalt studie/semesteravgift, når studiet må avbrytes grunnet sykdom eller ulykkesskade.

Last ned fullstendige vilkår

Beregn pris og kjøp


Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding