Tjenestereiseforsikring

Med Tjenestereiseforsikring er de ansatte sikret på alle tjenestereiser.

 

  • Vi vet hvilke leger og sykehus som gir deg best hjelp der du er
  • Døgnåpen alarmsentral gir deg hjelp i hele verden 24/7
  • Ingen egenandel ved skade, tap eller sykdom
  • Alle tjenestereiser med varighet inntil 90 dager i hele verden.
  • Kan også utvides til å gjelde på tjenestereiser med varighet utover 90 dager

Innhold i Tjenestereiseforsikring

Avbestilling

Dekker avbestillingskostnader på inntil kr 125 000 når tjenestereisen må avlyses grunnet bl.a. akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som rammer deg selv, din eneste reiseledsager eller noen i din eller reiseledsagers nærmeste familie, eller når du ikke kan reise grunnet innbrudd, brann, m.m. i din bolig, forretning eller kontor og som krever at du er til stede.

Forsinkelse

Personlig reisegods

Tapt eller skadet reisegods som følge av bl.a tyveri og skadeverk erstattes med inntil kr 125 000. Penger erstattes med inntil kr 5 000, pass og billetter med inntil kr 10 000, verdigjenstander med inntil kr 20 000 og øvrige enkeltgjenstander med inntil kr 20 000 per skadetilfelle.

Arbeidsgivers effekter

I tillegg til personlig reisegods dekker forsikringen også tap av/skade på eiendeler tilhørende arbeidsgiver med inntil kr 15 000.

Reisesyke

Dekker alle utgifter til nødvendig medisinsk behandling i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på tjenestereisen, samt merutgifter til ekstraordinær hjemtransport. Forsikringen dekker også akutt tannsykdom, avbrutt reise, tilkalling av familiemedlem, nødvendig sykeledsagelse, samt merutgifter grunnet akutt sykdom/ulykkesskade hos din eneste reiseledsager.

Reiseulykke

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall grunnet ulykkesskade som oppstår på tjenestereiser. Vanlig forsikringssum er kr 300 000 ved død/invaliditet.

Ansvarsforsikring

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på tjenestereiser utenfor egen kommune, etter gjeldende rett i det enkelte land, med inntil kr 15 000 000.

Rettshjelp

Dekker utgifter til juridisk bistand, dersom du som privatperson blir part i en tvist som oppstår under tjenestereise utenfor egen kommune og trenger juridisk bistand før reisen avsluttes, med inntil kr 60 000.

Reisekortet ditt

Reisekortet ditt laster du ned på vår app sammen med annen nyttig informasjon du kan trenge på reisen. Du kan også melde skade i appen.

Du kan ringe oss på telefon 21 49 50 00 hvis du vil at vi skal sende deg reisebeviset ditt.

Tilbakemelding