Tjenestereiseforsikring

Med Tjenestereiseforsikring er de ansatte sikret på alle tjenestereiser.

 • Gjelder på alle tjenestereiser med varighet inntil 60 dager i hele verden
 • Kan også utvides til å gjelde på tjenestereiser med varighet utover 60 dager
 • Ingen egenandel ved skade, tap eller sykdom

Dekningsomfang

Velg tema for å lese sammendrag av dekningsomfang.

 •  Avbestilling

  Dekker avbestillingskostnader på inntil kr 125.000 når tjenestereisen må avlyses grunnet bl.a. akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som rammer deg selv, din eneste reiseledsager eller noen i din eller reiseledsagers nærmeste familie, eller når du ikke kan reise grunnet innbrudd, brann, m.m. i din bolig, forretning eller kontor og som krever at du er til stede.

 •  Forsinkelse

  Omfatter reise- eller overnattingsutgifter med inntil kr 3.000, når reisearrangørens transportmiddel ikke kan gå som planlagt, som følge av værforhold eller tekniske feil eller trafikkuhell med et offentlig transportmiddel.

  Dersom en forsinkelse på minst 2 timer medfører at du kommer for sent til forhåndsbetalt transport, og årsaken til dette er værforhold eller tekniske feil eller trafikkuhell med et offentlig transportmiddel, dekker vi innhenting av planlagt reiserute med inntil kr 30.000.

  Utgifter til nødvendige innkjøp av klær og toalettsaker dekkes dersom bagasjen ankommer forsinket ved utreise, med inntil kr 10.000.

 •  Personlig reisegods

  Tapt eller skadet reisegods som følge av bl.a tyveri og skadeverk erstattes med inntil kr 125.000. Penger erstattes med inntil kr 3.000, pass og billetter med inntil kr 10.000, verdigjenstander med inntil kr 20.000 og øvrige enkeltgjenstander med inntil kr 20.000 per skadetilfelle.

 •  Arbeidsgivers effekter

  I tillegg til personlig reisegods dekker forsikringen også tap av/skade på eiendeler tilhørende arbeidsgiver med inntil kr. 15.000.

 •  Reisesyke

  Dekker alle utgifter til nødvendig medisinsk behandling i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på tjenestereisen, samt merutgifter til ekstraordinær hjemtransport. Forsikringen dekker også akutt tannsykdom, avbrutt reise, tilkalling av familiemedlem, nødvendig sykeledsagelse, samt merutgifter grunnet akutt sykdom/ulykkesskade hos din eneste reiseledsager.

 •  Reiseulykke

  Erstatning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall grunnet ulykkesskade som oppstår på tjenestereiser. Vanlig forsikringssum er kr 300.000 ved død/invaliditet.

 •  Ansvarsforsikring

  Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på tjenestereiser utenfor egen kommune, etter gjeldende rett i det enkelte land, med inntil kr 15.000.000.

 •  Rettshjelp

  Dekker utgifter til juridisk bistand, dersom du som privatperson blir part i en tvist som oppstår under tjenestereise utenfor egen kommune og trenger juridisk bistand før reisen avsluttes, med inntil kr 60.000.

Last ned fullstendige vilkår


Din trygghet - i hele verden
Tilbakemelding